Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Verhuurder: partytent-utrecht is onderdeel van Huren-Utrecht. Dit valt onder eigendom van VOF Psies Services,
Hoofdkantoor gevestigd in showroom Bureaustoel24, Sterrebaan 17, 3542 DJ Utrecht.

Huurder: elke (potentiële) wederpartij van de Verhuurder.

Partijen: Huurder en Verhuurder samen.

Overeenkomst: Wilsovereenstemming tussen Huurder en Verhuurder, gericht op het doen ontstaan, wijzigen of tenietgaan van verbintenissen. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat het aanbod dat is vastgelegd in een offerte door Partijen is geaccepteerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en de uitvoering daarvan. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld eigen voorwaarden van Huurder, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 3. Offerte

3.1 Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn de door Verhuurder uitgebrachte offertes vrijblijvend. Verhuurder is gerechtigd een offerte te herroepen binnen drie werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand.

3.2 Alle door Verhuurder genoemde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief transport, verzekering en overige niet gedefinieerde kosten. Prijzen worden per stuk berekend en gelden voor de overeengekomen huurperiode.

3.3 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Eventuele bijkomende kosten worden achteraf contant voldaan voor zover de op grond van artikel 5 bepaalde borgsom niet toereikend is.

Artikel 4. Uitvoering

4.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de Overeenkomst oplevert.

4.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen datum en tijdstip.

4.3 Het is huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecues e.d., bij de materialen te gebruiken. Verwarmingsbronnen zoals heaters en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst dat geen schade aan de materialen kan worden gebracht.

4.4 Materialen dienen schoon en droog te worden geretourneerd. Eventuele schades dienen aan Verhuurder te worden gemeld.

4.5 De materialen zijn bruikbaar onder normale weersomstandigheden. Eventuele schade aan onze materialen zal ten allen tijde op de huurder verhaald worden.

Artikel 5. Borg

Huurder is aan Verhuurder bij uitgifte van huurmaterialen een borg verschuldigd van vijftig euro (EUR 50,=). De borg wordt, onder inhouding van eventuele kosten die voortvloeien uit schades, overschrijding van huurperiodes, of welke andere kosten dan ook, contant terugbetaald na retournering en controle van de huurmaterialen.

Artikel 6. Verzekeringen

De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens het bezit van de Huurder niet verzekerd. Hiervoor dient de Huurder zelf zorg te dragen.

Artikel 7. Reclames

De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden. Voorts dient de Huurder op het moment van ter beschikking stelling van de huurmaterialen te onderzoeken of ze beantwoorden aan de Overeenkomst en dienen eventuele gebreken onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 3 uur na in ontvangstneming aan Verhuurder per telefoon te worden bericht. Vanaf het moment van ingebruikneming van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van de Verhuurder beperkt zich in dit en in alle andere gevallen tot de netto factuurprijs.

8.2 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

8.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de Huurder volledig aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en zij is gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan de Verhuurder te vergoeden. De kosten worden door Verhuurder bepaald en zijn voor Partijen bindend.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders aan Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.

9.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en alle andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

9.3 Indien Verhuurder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld, afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 10. Ontbinding

Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

  • Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet,
  • Na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.